Att köpa & sälja

Köp och sälj med oss

Sälja bostad

Vi hjälper er att sälja er bostad

Vi på Hettinger vet vad som krävs för en lyckad bostadsaffär. Vår lokala närvaro, kunskap samt vårt personliga engagemang är några av de anledningar som gör att vi har så många nöjda kunder.

Vår erfarenhet inom både nyproduktion och successionsmarknaden gör oss till lokala experter som kan din hemmaplan. Vi på Hettinger ser till att du får all den kunskap och service som krävs för att göra en riktigt bra bostadsaffär. Vi har många personliga kontakter vilket också gör att vi träffar många potentiella köpare. Oavsett om du planerar att sälja din bostad nu eller senare kommer vi gärna hem till dig och gör en kostnadsfri värdering.

Köpa bostad

Vi hjälper er att köpa ert drömhem

En förutsättning för en trygg bostadsaffär är att vara väl förberedd. Oavsett var du är i processen till att köpa ditt nya boende finns vi till hands för att ge personlig rådgivning. Har du frågor kring marknadsläget i just ditt område har vi på Hettinger erfarenhet och kunskap som krävs genom hela din bostadsaffär.

Visning

Vi på Hettinger tillämpar främsta bokade visningar för att kunna ge bästa möjliga service. Givetvis har vi också öppna visningar om säljaren önskar samt om det lämpar sig bäst för bostaden och rådande marknadssituation.

Budgivning

Budgivning är en del i köpprocessen som för många kan innebära oro och stress. Vi på Hettinger vill att både köpare och säljare ska känna sig trygga och här nedan presenterar vi hur budgivningsprocessen ser ut.

Mäklaren noterar samtliga bud med fullständigt namn på budgivaren, kundens kontaktuppgifter samt tid och ev. villkor. Vi tillämpar det som brukar kallas för öppen budgivning, dvs att buden löpande redovisas för intressenterna som då har möjlighet att bjuda över. De flesta budgivningarna sköts via sms vilket gör att du som budgivare smidigt kan hantera budgivningen i din telefon. Viktigt att tänka på är att det är säljaren som beslutar vem han eller hon vill sälja till samt vilket pris vilket gör att förutsättningarna för öppen budgivning kan förändras under budgivningens gång. Säljaren behöver med andra ord inte sälja till högts bjudande även om det är det vanligaste. Eftersom säljaren bestämmer över budgivningen kan mäklaren aldrig lämna något löfte om att någon ska få köpa. På tillträdesdagen överlämnas en budgivningslista till säljare och köpare där samtliga budgivare redovisas.

Mäklaren har skyldighet att ta emot och framföra alla bud till säljaren tills dess att ett köpekontrakt är undertecknat av båda parter. Säljare och köpare är inte bundna förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknas av båda parter. Vi rekommenderar därför att ett köpekontrakt undertecknas snarast möjligt efter avslutad budgivning eller efter att parterna kommit överens.

Fastighetsmäklarinspektionens riktlinjer om budgivning finns på deras webbplats www.fmi.se/budgivning.

Undersökningsplikt

Som köpare av en bostad har du en undersökningsplikt. Undersökningsplikten kan se olika ut vid köp av bostadsrätt respektive villa. Här nedan presenterar vi närmre vad som gäller.

Undersökningsplikt – Fastighet

Vi köpa av fastighet gäller Jordabalken 4:19. Säljaren ansvara inte för fel och brister som en köpare kunnat upptäcka vid köpet eller vid en noggrann undersökning. Säljaren ansvara heller inte för fel som man kunnat förvänta sig med tanke på fastighetens ålder och skick. Oavsett om du som köpare gjort en undersökning eller inte gäller undersökningsplikten vid köp av fastighet.

Någon generell upplysningsplikt finns inte för säljaren. I vissa situationer kan dock säljaren vara skyldig att upplysa om ett visst förhållande om säljaren inser att det förhållandet kan vara avgörande för köparens beslut att förvärva fastigheten.

Säljaren ansvarar för s.k. dolda fel d.v.s. fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen vid en undersökning oavsett om säljaren känt till felen eller inte. Säljaren ansvara för dolda fel i 10 år.

Vi på Hettinger rekommenderar samtliga köpare att sätta sig in i undersökningsplikten och att undersöka den kommande bostaden. Anlita en sakkunnig besiktningsman för att fullgöra din undersökningsplikt på ett fullgott sätt.

Undersökningsplikt – Bostadsrätt

När det gäller bostadsrätt gäller köplagens regler om köparens undersökningsplikt. Bostadsrätten köps i det skick som den är i på kontraktsdagen, dvs befintligt skick. Om du som köpare uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om du ändå undersökt den ansvara inte säljaren för sådan fel och brister som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Säljaren ansvarar heller inte för fel och brister som man som köpare kan förvänta sig med tanke på bostadsrättelsen ålder och skick.

Säljaren ansvarar för s.k. dolda fel d.v.s. fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen oavsett om säljaren känt till felen eller inte. Säljaren har under normala omständigheter 2 års ansvar mot köparen för dessa fel. Säljaren har inte någon generell upplysningsplikt. Även om bostadsrätten sålts i befintligt skick kan den anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten som säljaren måste antas ha känt till och som köparen kunnat förväntas sig att bli upplyst om.

Vi på Hettinger rekommenderar samtliga köpare att sätta sig in i undersökningsplikten och att undersöka den kommande bostaden. Anlita en sakkunnig besiktningsman om du känner dig osäker.

Boendekostnadskalkyl

För en skriftlig boendekalkyl vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare för den bostad som du är intresserad av. Mäklaren behöver då har information om lånebehov, kontantinsats m.m.

Kostnader som tillkommer vid köp – Fastighet

Stämpelskatten för lagfart beräknas på köpeskillingen (om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet beräknas stämpelskatten på taxeringsvärdet). Kostnad för lagfart, fysisk person, är 1,5% av köpeskillingen. För juridiks person, 4,25% av köpeskillingen. Expeditionsavgift på 825 kr tillkommer samt bankens avgift för lagfartsansökan.

Pantbrev är bankens säkerhet för att de ska låna ut pengar till dig i samband med ditt fastighetsköp. Det finns i de flesta fastigheter redan uttagna pantbrev och dessa medföljer fastigheten vilket gör att banken kan använda dessa som säkerhet. Behöver du låna mer än det belopp som det finns pantbrev på är kostnaden för närvarande 2% samt en på det belopp som du behöver ta ut pantbrev på. Expeditionsavgiften om 375 kronor per inteckning tillkommer.

Kostnader som tillkommer vid köp – Bostadsrätt

Vid försäljning av bostadsrätt kan föreningen ta ut en lagstadgad överlåtelseavgift som är max 2,5% av ett prisbasbelopp. Denna betalas av köpare eller säljare, detta regleras i stadgarna. I stadgarna regleras även om föreningen tar ut en administrativ avgift för pantsättningar. Denna får inte överstiga 1% av ett prisbasbelopp per lån.

Kontrakt och tillträdesdag

När båda parter undertecknat ett skriftligt köpeavtal är försäljningen avslutad. Innan ett avtal undertecknats kan båda parter ändra sig och muntliga löfte gäller inte. Normalt betalas 10% av köpeskillingen i handpenning vid kontrakt.

På tillträdesdagen avslutas försäljningen. Det vanligaste är att säljare, köpare och mäklare träffas på Hettingers kontor alternativt köparens bank. På tillträdesdagen erläggs resterande del av köpeskillingen samt att säljaren överlämnar nycklarna till köparen.

Köpa & sälja

Vi hjälper dig både med att sälja och köpa bostad, med oss blir du en i gänget.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.